Links

Bronzeguss Lothar Rieke: www.kunstguss-rieke.de
Gemälde / Ziffernblätter: fvbonin@web.de
Holzrestaurierung Roger Kossann: www.kossann.de
Bolland & Marotz: www.bolland-marotz.de
Focke Museum: www.focke-museum.de
Viebahn Fine Arts: www.viebahnfinearts.com
Uhrmachermeister Otto Ernst: www.unruhwelle.de
Website für Uhreninteressierte: www.uhrenhanse.de
Auktionen Dr. H. Crott: www.uhren-muser.de